HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Nederland heeft het duurste vorstenhuis van Europa: de begrotingskosten van 2007 wijzen onder meer
op een bedrag aan stal- en huishoudelijk personeel van 9,2 miljoen (HP/DeTijd, 9 januari). Uitgaande
van gemiddelde cao-lonen komt dat neer op een bestand van ongeveer tweehonderd personen. Volgens
de democratische rechtsbeginselen zijn regering, parlement en comptabele instellingen verantwoordelijk
voor een juiste en doelmatige besteding van via de begroting gevoteerde geldbedragen.

Volgens eerdere verklaring van minister-president Balkenende beschikte hij evenwel niet over de
daadwerkelijke kostenplaatjes van de Koninklijke familie. In de overige begrotingsposten van de
diverse departementen zijn uitgaven ten behoeve van de familie verwerkt en betaald; deze betreffen
onder meer ziektekosten, reis- en verblijfkosten van familie optredend namens de vorstin. Deze weinig
inzichtelijke situatie wordt nog versterkt door de belastingvrijdom: die vertekent de kosten voor
het normale gezinshuishouden nog meer. Verder wijs ik op de ministeriële pooltocht compleet met
kroonprins en echtgenote, en op de reis van prinses Irene waarbij de reis- en verblijfkosten ongetwijfeld
via de ministeriële begroting worden afgehandeld. Kort en goed: wat doet ons democratisch bestel om
de overige Nederlanders ook door het parlement gevraagde gegevens volledig te verstrekken?Harrij Zoetjes, HP/DeTijd, 6 februari 2009.

____________