HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Duizenden Nederlanders maakten de Franse Revolutie als politieke vluchtelingen mee.
Een groot Pruisisch leger was de prins van Oranje, stadhouder Willem V, te hulp geschoten
bij het onderdrukken van de democratische hervormingsbewegingen van de patriotten.
De krijgshandelingen gingen gepaard met veel geweld, duizenden vernielde huizen en massale
vervolgingen. Het Frankrijk van koning Lodewijk XVI bood de patriotse vluchtelingen veiligheid,
uitkeringen en onderdak. In Frans-Vlaanderen vormden zij een soort kolonie.
Zowel daar als in Parijs waren zij getuige van de Franse Revolutie die korte tijd later uitbrak.
Naar het voorbeeld van hun heldhaftige voorvaderen namen de patriotse vluchtelingen
de naam aan van Bataven. Ze bezaten hun eigen uitgeverijen, kranten en genootschappen.
Met succes voerden zij een lobby om democratie en mensenrechten alsnog
met Franse militaire steun in Nederland ingevoerd te krijgen.

Historicus Joost Rosendaal gaat op zoek naar deze Bataven en hun politieke cultuur.
Wie waren zij? Welke rol speelden zij in de Franse Revolutie?
Wat was de eigen taal van de Nederlandse revolutionairen?
Geloof en revolutie blijken voor hen niet zo strijdig te zijn als wel wordt verondersteld.
Hun belevenissen in Frankrijk geven een verrassende blik van binnenuit op de
dagelijkse praktijk van de Franse Revolutie.

Joost Rosendaal, Bataven!, Nijmegen 2004.

____________