HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ut it boppesteande folget dat immen dy't him bewust is fan dy Fryske eigenheid en dr ek besiket
nei te libjen, nmooglik foar dizze monargy wze kin.

Troch Kerst Huisman, Leeuwarder Courant, 17 april 2000

____________