HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Volgens Charles Boissevain impliceert het hebben van een republikeinse
gezindheid dat men een eventuele koninklijke onderscheiding zou behoren te weigeren.
Naar aanleiding van de ontmaskering van het Republikeins Genootschap werd deze merkwaardige opvatting al vaker publiekelijk geventileerd, zodat moet worden gevreesd dat zij in brede kring heerst.

De enige koninklijke onderscheidingen echter welke door de koningin naar eigen goeddunken
kunnen worden verleend (en waarvoor men haar terecht persoonlijk erkentelijke zou kunnen zijn)
zijn die welke behoren tot de Huisorde van Oranje.
Alle andere worden toegekend bij Wet of Koninklijk Besluit, en bij dit laatste is het woord
´koninklijk´ uiteraard op te vatten in constitutionele zin: de decoratie vloeit voort uit een
gezamenlijk besluit van staatshoofd en minister(s) en is te beschouwen als een
blijk van waardering namens het Nederlandse volk.

Er is dan ook geen enkele reden, waarom een overtuigd republikein een dergelijke onderscheiding
niet met opgeheven hoofd zou mogen aanvaarden.
Evenzo geldt dit voor alle benoemingen bij Koninklijk Besluit, en is bijvoorbeeld ook de
officierseed te beschouwen als een eed van trouw aan het wettige staatshoofd en
geenszins aan de koning(in) als persoon!

P.C. Dijkgraaf, NRC Handelsblad, 8 maart 1997.

____________